Menü Bezárás

ATADVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Q-cloud felhőtárhely szolgáltató, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az Érintetteket.
Elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.),

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/ 679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/ 46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: ‘GDPR’).

 

FELELŐSSÉG A TÁROLT ILLETVE ÁTVITT ADATOKÉRT

Cégünk a cloud tárhely, felhő tárhely szolgáltatások igénybevételekor a Felhasználó vagy megbízottja által a Q-cloud
szerverein és/ vagy eszközein átvitt és tárolt adatok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A cloud tárhelyre, felhő tárhelyre a
Felhasználó vagy megbízottja alkalmazásokat NEM telepíthet. Ha harmadik személy a Q-cloud felhőtárhely ellen eljárást indít a Felhasználó vagy megbízottja által a Társaságunk
eszközein tárolt adatok tartalma
miatt, úgy a Felhasználónak kötelessége Cégünk helyében az ügymenet során eljárni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy köteles az eljárás költségeit viselni, beleértve az
eljárás eredményeként megállapított bűntetéseket, díjakat és az esetleges kártérítést is.

 

Társaságunk az Internet működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Szerverünkön elhelyezett adatokról, fájlokról és beállításokról – a biztonságos szolgáltatás részeként vagy kiegészítő szolgáltatás keretén belül – rendszeres
időközönként biztonsági mentést készít. Cégünk a tőle jogosan elvárható mértékben mindent megtesz az Érintett személyes adatainak védelméért, azonban nem tud garanciát vállalni

a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságáért, főleg azokat az eseteket figyelembe véve, amelyek előre nem láthatóak, vagy illetéktelen rendszerbehatolás, szándékos
rongálás, vis maior, stb. miatt következnek be. Társaságunk az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal. Mindemellett felhívjuk a Felhasználó vagy
megbízottja figyelmét, hogy a szerveren tárolt adatokról, fájlokról rendszeres, saját eszközökön történő mentés készítése kiemelten fontos.

 

Társaságunkat nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha Felhasználó vagy megbízottja nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a
Cégünk által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásait.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az Adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg.
Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

változatlansága igazolható (adatintegritás),

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági
mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési
szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

 

Az Érintett köteles tudomásul venni, hogy Cégünk a fentiekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az olyan előre nem látható okok, mint
illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, környezeti katasztrófa, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében
vagy az adatok elvesztésében. Az Érintett ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

Cégünk az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens
(pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.

 

Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

A Q-cloud.hu weboldalain ún. “sütiket” (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést.
A “sütik” alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb
azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző
beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.

A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására
potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában
a böngészők Eszközök/ Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett (Felhasználó) önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes
hozzájárulását az adatkezeléshez.

A kezelt személyes adatok köre:

Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok
használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,

a Felhasználó által használt eszköz IP címe.

Az adatkezelés időtartama:

Munkamenet lezárásáig.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)

 

Az adatkezelés célja:

Számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése. A számlázás során elektronikus számlát állítunk ki a számlafizető részére.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabály szerint – 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés.

A kezelt személyes adatok köre:

számlafizető neve,

számlázási címe,

számla összege,

számlázott szolgáltatások,

e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

A számviteli törvényben meghatározott határidőig – 2000. évi C trv. 169. § (2) bekezdés.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az Adatkezelő.

 

Hibabejelentés / Ügyfélszolgálat – https:/ / www.q-cloud.hu weboldalon keresztül

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt
önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe
vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti
jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail
útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai,
illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre:

név,
email cím

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.

Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart.
Az Adatkezelő az üzenet megválaszolását/ igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítésével
törli Adatkezelő az adatokat. Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az
Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok elmaradása esetén az Adatkezelő nem tud megfelelő kapcsolatot teremteni az Érintettel, ill. az Érintett az Adatkezelővel.

 

 

Tárhely, felhő tárhely, szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos adatkezelés – https:/ / www.q-cloud.hu

 

Az adatkezelés célja:

Tárhely, felhő tárhely, szolgáltatási szerződéskötés az Érintettel, szolgáltatás nyújtása az Érintett ill. az általa képviselt szervezetek részére.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés / megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

Igénylő (amennyiben természetes személy)

neve,

e-mail címe,

 

Számlafizető

neve,

 

Az adatkezelés időtartama:

A szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az Érintett és Társaságunk között a szerződéskötés nem lehetséges. Az adatok megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A Q-cloud tárhely adminisztrátora és a vállalkozás tulajdonosa.